ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

                  

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. δημοσιεύειτα

παρακάτω στοιχεία:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
  2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 27ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016