ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

Περιγραφή Προγράμματος:

Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 132480/386/10−03−2011 σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους»

Κατηγορία φορέα: Αγρότες – Παραγωγοί – Αγρ. Συνεταιρισμοί

Φάση Προγράμματος: Υπό Διαβούλευση

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ