Μέτρο 311 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
Το Μέτρο 311 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε..Γ.Τ.Α.Α) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Αποσκοπεί στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ