ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσίευσε την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5.348.280 ευρώ από τα οποία τα 5.080.866 ευρώ (95%) αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 267.414 ευρώ (5%) την Εθνική Συμμετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις εντάσσονται στα ακόλουθα υπομέτρα: αύξηση αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες, στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες του Νομού Λασιθίου, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου (www.anlas.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2013 και ώρα 16.00 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Ε.Ε. ΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου (Αργυροπούλου 3, 72100 Άγιος Νικόλαος), τηλ. 28410 91110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίοδος ισχύος: έως 30/04/2013

Κατηγορία φορέα: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Αστικοί Συνεταιρισμοί

Φάση προγράμματος: Τρέχοντα Προγράμματα

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER