ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης», με διακριτικό τίτλο: «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ανακοινώνει την υπ’ αριθμ.: ΚΟΧ 17.1302 /1/2012 σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης:
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τρακοσίων εβδομήντα πέντε (375) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) στο ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στο πλαίσιο του (Ε.Σ.Π.Α.).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη στη διεύθυνση:
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» , Βλαστών & 1770 11 B , Τ.Κ. 71202 , Ηράκλειο Κρήτης
τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810-344070, Fax: 2810-344055
Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,
ΑΠΟ ΤΙΣ: 16/06/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ: 25/06/2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα Αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1) και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση,
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (http://solidcrete.blogspot.com)
γ) στην ιστοσελίδα της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου-Κρήτης (www.enkh.gr)
δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr
ε) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα υπάρχει: στα γραφεία του Δικαιούχου – σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα των Δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα – σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του Νομού Λασιθίου στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.