ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ”

Περιγραφή προγράμματος: Εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» και η διάθεση πίστωσης για το έτος 2012.

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, σε Καλλικρατικούς Δήμους, καθώς επίσης και τη συμπλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με αναγκαίες μελέτες, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών και την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μελέτες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αποτελούν ιδίως: Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, Πολεοδομικές Μελέτες, Πράξεις Εφαρμογής, καθώς επίσης και υποστηρικτικές μελέτες των παραπάνω, στο βαθμό που αυτές απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως μεταξύ άλλων: γεωλογικές μελέτες, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κ.λπ.

Για την υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2012 το Πράσινο Ταμείο διαθέτει εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000). Σε πρώτη φάση απαιτείται η κατάθεση αιτήματος χρηματοδότησης και σε δεύτερη φάση πλήρης φάκελος των στοιχείων των προτεινόμενων μελετών.
Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

Υπουργική Απόφαση περί έγκρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου και διάθεσης πίστωσης έτους 2012

Οδηγός Προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»