ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή προγράμματος: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 για την ανάπτυξη πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια ενιαία συγκροτήματα σχολικών κτιρίων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις (3) τύπους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 20.000.000 ευρώ.

Στόχος των επιδεικτικών έργων είναι αφενός να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις των σχολικών κτιρίων για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης και αφετέρου η εξοικείωση των τοπικών κοινωνικών και η ενθάρρυνση στη χρήση των προτερημάτων των ΑΠΕ.

Περίοδος ισχύος:  από 28/03/2012 έως 30/06/2012

ΤΔΠΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΠΕΡΑΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ