ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Περιγραφή προγράμματος: Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) καλούν τους Καλλικρατικούς Δήμους της επικράτειας σε συνεργασία για την ίδρυση και λειτουργία των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ), προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτηση συμμετοχής, καθορίζοντας τους χώρους Διοίκησης και Μάθησης που θα διαθέσουν, όπως δομές τυπικής εκπαίδευσης – σχολεία και δομές που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές και διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, όπως εργαστήρια πληροφορικής κ.ά. Οι Δήμοι που θα επιλεχθούν θα υπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και θα επωφεληθούν της υλοποίησης πιστοποιημένων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οι ίδιοι θα επιλέξουν και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιήσει. Στη συνέχεια οι Δήμοι θα μπορούν να επιλέξουν Προγράμματα Εθνικής ή Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.
Περίοδος ισχύος:  από 29/03/2012

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ