«Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)»

Στο πλαίσιο του Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του ΕΠ
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 θα χρηματοδοτηθούν Ολοκληρωμένα Σχεδία Ανάπτυξης των Περιοχών της Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των περιοχών της ενδοχώρας της Κρήτης, καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Προϋπολογισμός : 40.000.000,00 Ευρώ 

Έναρξη : 25/10/2011

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλεί τους Δήμους της Κρήτης για την υποβολή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου» (ΟΣΑΠΥ), προκειμένου να
αξιολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 και συγκεκριμένα από τον Κωδ. Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική
και Αγροτική Αναγέννηση» του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
Η υποβολή των σχεδίων είναι δυνατή μέχρι την 30-11-2011.
Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, οι οδηγίες σύνταξης ΟΣΑΠΥ και τα αναγκαία έγγραφα περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία:

1-ΟΔΗΓΟΣ_ΟΣΑΠΥ

2-ΑΙΤΗΣΗ_ΟΣΑΠΥ

3-ΕΝΤΥΠΟ_ΣΧΕΔΙΟΥ_ΟΣΑΠΥ

4-ΟΣΑΠΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

5-ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ