ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δικαιούχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Η πρόσκληση αφορά τα Μέτρα: (α) 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, (β) 321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, (γ) 322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, (δ) 323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 100.000.000,00 ευρώ. Η πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση δημοσίων έργων μικρής κλίμακας (υποδομές και εξοπλισμός) με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των αγροτικών περιοχών και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Οι προβλεπόμενες δράσεις αφορούν στη διευκόλυνση και ενίσχυση της προσβασιμότητας των περιοχών της υπαίθρου σε βασικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό, αλλά και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Έμφαση δίδεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής με την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος. Επίσης, προωθούνται οι ίσες ευκαιρίες για όλους και ειδικότερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Περίοδος ισχύος: από 20/07/2011 έως 31/10/2011
Κατηγορία φορέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φάση προγράμματος: Τρέχοντα Προγράμματα

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ

ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ