Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμματων κοινοφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Περιγραφή προγράμματος: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» και ειδικότερα για το πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο ρόλος των ΟΤΑ είναι καθοριστικός, δεδομένου ότι εμπλέκονται στο πρόγραμμα ως οι Συμπράττοντες Φορείς, στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα (τομείς κοινωνικής προστασίας, υγείας, ισότητας, περιβάλλοντος, νεολαίας, πολιτισμού κ.λπ.), σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογραφεί με του δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος. Το πρόγραμμα στοχεύει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω των οποίων ενισχύεται η δράση των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα παρέχονται υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα στις περιοχές παρέμβασης. 
Περίοδος ισχύος: έως 24/06/2011
Κατηγορία φορέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φάση προγράμματος: Τρέχοντα Προγράμματα

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΔΠΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ