ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσω των αρμοδίων διευθύνσεων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών και ΟΤΑ) για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2: «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων» και ειδικότερα για δράσεις αντιπυρικής προστασίας δασών, αναδασώσεις, φυτοτεχνικά και τεχνικά έργα αποκατάστασης. Οι σχετικές προσκλήσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα Δημοτικά Δάση και δασικές εκτάσεις ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 ευρώ (δράση 1), των 5.000.000 ευρώ (δράση 2) και των 20.800.000 ευρώ (δράση 3). Η αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και η πρόληψη, διασφαλίζουν την προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας, την υδατική ισορροπία, την προστασία από φυσικούς κινδύνους και την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών. 
Περίοδος ισχύος: από 10/05/2011 έως 30/09/2011
Κατηγορία φορέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φάση προγράμματος: Τρέχοντα Προγράμματα

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΑΑ_ΜΕΤΡΟ 226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 226 ΔΡΑΣΗ 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟY 226 ΔΡΑΣΕΙΣ 2 & 3

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ 2&3)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ 2&3

ΤΔΠ ΥΠΟΔΟΜΩΝ