Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”

Περιγραφή προγράμματος: Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης) για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και συγκεκριμένα στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 25: «Υποδομές Εκπαίδευσης». Η παρούσα πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η ενδεικτική κατανομή της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ. Η παρούσα πρόσκληση πραγματεύεται το πολύ σημαντικό ζήτημα της ενίσχυσης των υποδομών εκπαίδευσης των ΑμεΑ, προβάλλονται και προωθώντας τις αρχές των ίσων ευκαιριών και της προσβασιμότητας για όλους και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα δίδεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των μέσων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης.
Περίοδος ισχύος: από 04/04/2011 έως 31/12/2011
Κατηγορία φορέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

10. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

9. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7._ΠΙΝΑΚΕΣ_Δ1_Δ2_45.75

6._ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ_45.75

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΣΗ

4._TΔΠΠ_45.75

3._ΑΙΤΗΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_45.75

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45_75

1._ΕΠΚΝΑ_-_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_45.75[1].