Φορείς που συμμετέχει ο ΟΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (HELLADA)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΤΑ) Α.Ε.
  • ΚΕΚ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ”
  • ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
  • ELFORES – ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π.Ε.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ LEADER