ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

Οδός  Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, Σητεία 723 00 Κρήτη – Τηλ. 2843023590, 2843025887, 2843025967,  Fax: 2843025341

http: www.oas.gr   e-mail: info@oas.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ζητεί πολιτικό μηχανικό, πτυχιούχο ΑΕΙ, με τον οποίο θα συνάψει σύμβαση ορισμένου χρόνου για την ανάθεση της εργασίας: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση εγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ».

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας (8) οκτώ μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση συναφών με το αντικείμενο συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, καθώς και στη μελέτη, παρακολούθηση και εκτέλεση δημόσιων έργων.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε ανάλογο αντικείμενο και η γνώση ξένων γλωσσών θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και τη  Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, στα γραφεία του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ, οδός Επισκόπου Ζαχαρία και Ι. Καποδίστρια 8, στη Σητεία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ και στα τηλέφωνα: 28430-23590 και 28430-25887.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

«ΟΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ»

Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, 72300 Σητεία – Κρήτη

Αρ. Μ.Α.Ε.: 16593/71/Β/88/002

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 025214641000

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Της χρήσεως

 

Από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Γνώμη με επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό  της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματοςπου μνημονεύεται  στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2014 μέχρι 2019 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

 

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην

“Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

 

 

 

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό.

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 

 • Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους

 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 

 • Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

 

 • Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

 

 • Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 

 • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019.

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσειουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της.

 

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020

ΣΟΦΙΑ Μ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 2211

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου CroweGlobal

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2019

31/12/2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός

1.001.600,49

1.074.544,16

Λοιπός εξοπλισμός

42.933,89

49.817,16

Σύνολο

1.044.534,38

1.124.361,32

   
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

0,89

0,89

Σύνολο

0,89

0,89

   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

71.525,00

61.400,00

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

28.961,26

28.961,26

Λοιπά

308,14

308,14

Σύνολο

100.794,40

90.669,40

     
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

1.145.329,67

1.215.031,61

     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

162.883,61

208.893,82

Λοιπές απαιτήσεις

29.902,68

75.440,00

Προπληρωμένα έξοδα

60.484,89

59.729,93

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.417.832,41

1.337.624,69

Σύνολο

1.671.103,59

1.681.688,44

     
Σύνολο κυκλοφορούντων

1.671.103,59

1.681.688,44

   
Σύνολο Ενεργητικού

2.816.433,26

2.896.720,05

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31/12/2019

31/12/2018

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

261.126,00

261.126,00

Σύνολο

261.126,00

261.126,00

 
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

374,99

374,99

Σύνολο

374,99

374,99

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

34.088,69

31.451,12

Αφορολόγητα αποθεματικά

105.641,09

105.641,09

Αποτελέσματα εις νέο

879.585,07

787.021,95

Σύνολο

1.019.314,85

924.114,16

     
     
Σύνολο καθαρής θέσης

1.280.815,84

1.185.615,15

 
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

70.764,67

75.483,99

Σύνολο

70.764,67

75.483,99

     
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια

583.847,74

724.669,05

Κρατικές επιχορηγήσεις

533.051,94

533.051,94

Σύνολο

1.116.899,68

1.257.720,99

 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια

0,02

0,02

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

140.985,82

130.638,46

Εμπορικές υποχρεώσεις

93.910,66

147.130,82

Λοιποί φόροι και τέλη

8.786,69

29.696,79

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

8.581,59

8.597,99

Λοιπές υποχρεώσεις

16.115,08

16.883,80

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

40.088,32

0,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων

39.484,89

44.952,04

Σύνολο

347.953,07

377.899,92

     
Σύνολο Υποχρεώσεων

1.464.852,75

1.635.620,91

 
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

2.816.433,26

2.896.720,05

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

31/12/2019

31/12/2018

 

 

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

619.816,04

581.436,15

Κόστος πωλήσεων

-450.834,92

-433.942,41

Μικτό Αποτέλεσμα

168.981,12

147.493,74

 

 

 

Λοιπά συνήθη έσοδα

6.990,96

6.836,95

 

 

 

Έξοδα διοίκησης

-141.290,38

-140.057,80

Λοιπά έξοδα και ζημίες

0,00

-800,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

120.445,44

134.714,92

Λοιπά έσοδα και κέρδη

4.719,32

0,00

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

159.846,46

148.187,81

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

790,25

785,71

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-65.436,02

-74.675,76

Αποτέλεσμα προ φόρων

95.200,69

74.297,76

Φόροι εισοδήματος

0,00

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

95.200,69

74.297,76

 

 

 

Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2019
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

 

 

 • 1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.   «ΟΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ»

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 – 31.12.2019

δ) Διεύθυνση της έδρας:  Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, 72300 Σητεία – Κρήτη

ε) Αρ. Μ.Α.Ε.: 16593/71/Β/88/002

Γ.Ε.ΜΗ.: 025214641000

στ)Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ζ )Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι)Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

 • 2.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

 • 3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και δεν έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου.

 • 4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2013 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2019, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2014 μέχρι 2019 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 • Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 261.126,00 €

2. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 1.280.815,84 €

3. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, (ΑΡ. ΓΕΜΗ: 25214641000), σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την  10η  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα   Πέμπτη και ώρα  12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, (Πατρ. Βαρθολομαίου 9, Σητεία),  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Απολογισμός δράσης 2019 και κατευθυντήριες γραμμές δράσης 2020.

 

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2019  μέχρι 31.12.2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της 31ης εταιρικής χρήσης (1.1.2019 – 31.12.2019).

 

4. . Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2020.

 

5. Εγκριση της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2019 και καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ για το έτος 2020.

 

6. Έγκριση της από 9/3/2020 ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

 

Σε  περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τη Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020,  στον ίδιο τόπο  και την ίδια ώρα.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές τους και τα έγγραφα νόμιμης εξουσιοδότησης των εκπροσώπων τους. 

 

Σητεία, 10/8/2020

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID19

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ που είναι εταιρεία στην οποία μεταξύ των άλλων συμμετέχουν ο Δήμος Σητείας μέσω του ΟΑΣ, η Ένωση Ξενοδόχων Σητείας, ο Ο.ΕΒ.Ε.Ν.ΛΑΣ. Λασιθίου, η ΠΕΔ Κρήτης και άλλοι,  υλοποιεί το «Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid19».

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εκπαιδευτικών vouchers σε 180.342 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυσή τους με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους. Στόχος είναι οι κλάδοι των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών που είναι επιλέξιμοι στην εν λόγω πρόσκληση να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς οι εν λόγω επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να αποσταλούν στο email: kekmoulianon@yahoo.gr,  σε μορφή pdf ή word ή jpg τα εξής δικαιολογητικά:

 • Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ) (Κατεβάστε την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
 • Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου)
 • Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

 

Επιλέξιμοι κλάδοι – Επαγγέλματα

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου
 • Για να δείτε τους επιλέξιμους κωδικούς ΚΑΔ πατήστε εδώ


 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ συμπληρώστε τη Φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης.  Με την ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την υποβολή.

 Διάρκεια εκπαίδευσης

Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης* τηλεκατάρτισης.

*παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 600 € (σε 2 δόσεις).

Α’ Δόση: 400€ με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης
Β’ Δόση: 200€ με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σημείωση: Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

 

Αντικείμενα κατάρτισης

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 • Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Για να δείτε αναλυτικά τα  αντικείμενα τηλεκατάρτισης πατήστε  εδώ

 

Πιστοποίηση

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετικήχωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

 

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Από Πέμπτη 9 Απριλίου  έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

 

Επικοινωνία

Σκαρβελάκης Γεώργιος
Σητεία

Τηλ: 6974086492
mail: kekmoulianon@yahoo.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Σητείας,  σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την οργανωτική υποστήριξη του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ διοργάνωσε  δύο εργαστήρια (workshops) από 17 – 19 Ιανουαρίου 2020 με θέμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στην περιοχή του Γεωπάρκου.

 

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν  στα πλαίσια του έργου GEO-IN “ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISMININSULARGEOPARKS” το  οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Το πρώτο εργαστήριο αφορούσε κυρίως  επαγγελματίες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν  στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, ταβέρνες, γραφεία εναλλακτικού  τουρισμού, παραγωγή τοπικών προϊόντων, λαϊκή τέχνη, κ.α ) και το δεύτερο συλλογικούς φορείς (άνεργους, πολιτιστικούς συλλόγους, ορειβατικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.)

 

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον πλούτο και την αξία του αβιοτικού, βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του Παγκόσμιου  Γεωπάρκου UNESCO  της Σητείας, να γνωρίσουν τις υποδομές, τις δράσεις αλλά και τις υπηρεσίες που το Γεωπάρκο έχει αναπτύξει και διαθέτει στους επισκέπτες. Όμως το ποιό σημαντικό για την τοπική κοινωνία  ήταν η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε τομείς που σχετίζονται με τον  Γεωτουρισμό, μέσα από καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας.

 

Η  μεγάλη συμμετοχή, (συνολικά παρακολούθησαν τα σεμινάρια περί τα 90 άτομα), αλλά και το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτυχτεί ένας γόνιμος διάλογος για το πώς η τοπική κοινωνία θα αξιοποιήσει στην συνέχεια όλες αυτές τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την παγκόσμια αναγνώριση της περιοχής της Σητείας, ως παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO.

 

Διαπιστώθηκε για μια ακόμα φορά ότι οι κάτοικοι της Σητείας στηρίζουν με κάθε τρόπο το Γεωπάρκο μας, αναγνωρίζοντας την σημασία που έχει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

 

Τα σεμινάρια ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, με κοινή εκδρομή τη τρίτη ημέρα σε γεωότοπους του Γεωπάρκου όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και γνώρισαν από κοντά όλα τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής και είδαν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες  που αναπτύσσονται,  όπως το Τοπικό Σήμα Ποιότητας  του Γεωπάρκου της Σητείας.

 

Ευχαριστούμε όλους τους εισηγητές που συμμετείχαν στο σεμινάριο και συγκεκριμένα το Δρ. Χαράλαμπο Φασουλά, Συντονιστή Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων UNESCO και του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, ΕΔΙΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Βαγγέλη Περάκη Συντονιστή του Γεωπάρκου Σητείας, το Σάββα Παραγκαμιάν, Msc Βιο-σπηλαιολόγος, πιστοποιημένος εκπαιδευτής Canyoning, το Γιώργο Τσακαλάκη, ιδιοκτήτη επιχείρησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων «Wild Nature” και συνοδό φύσης, τη Στέλλα Αϊλαμάκη, ιδιοκτήτρια οικοτουριστικών καταλυμάτων “TERRA Minoika”, την Εύη  Βρέντζου Πρόεδρο ΚΟΙΝΣΕΠ «Ν.ΙΔΕΑ», Στέλεχος ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΕ ΟΤΑ, τη Ζωή Νόβακ, Msc υπεύθυνη  σχεδιασμού Pierra Creta, ειδική στη αγροδιατροφή και το Μιχάλη Δρετάκη, Msc Ορνιθολόγος, ΕΤΕΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και μέλος της Φορέα Διαχείρισης Γεωπάρκου Σητείας.

 

Επίσης ευχαριστούμε τον Ηγούμενο της Μονής Τοπλού και τους Βιοκαλλιεργητές Σητείας Α.Ε. για την φιλοξενία τους και την ξενάγηση που προσέφεραν στους εκπαιδευόμενους, καθώς και τον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την οργανωτική υποστήριξη και την γενικότερη προσφορά του στην υλοποίηση  του σεμιναρίου.

 

 

 

Δήμος Σητείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ και ακρωνύμιο GEO -  IN

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (WorkShops) 17-18-19 Ιανουαρίου 2020, Σητεία

Τόπος διεξαγωγής: 17/1/2020 ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ & 18/1/2020 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ο Δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την οργανωτική υποστήριξη του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ διοργανώνουν δύο  εργαστήρια (workshops) στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2020,  με θέμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στην περιοχή του Γεωπάρκου.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου GEO-IN “ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISMININSULARGEOPARKS” το  οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η υλοποίηση των εργαστηρίων έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τον πλούτο και την αξία του αβιοτικού, βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του Παγκόσμιου  Γεωπάρκου UNESCO  της Σητείας , να παρουσιάσει τις υποδομές, δράσεις αλλά και υπηρεσίες που το Γεωπάρκο έχει αναπτύξει και διαθέτει στους επισκέπτες, να ενημερώσει για τις ευκαιρίες-δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε τομείς που σχετίζονται με τον  Γεωτουρισμό και παράλληλα να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με το Γεωπάρκο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Το πρώτο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, απευθύνεται σε επαγγελματίες / ιδιώτες που δραστηριοποιούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν  στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, ταβέρνες, γραφεία εναλλακτικού  τουρισμού, παραγωγή τοπικών προϊόντων, λαϊκή τέχνη, κ.α ) ενώ το δεύτερο που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς (σε ανέργους, πολιτιστικούς συλλόγους, ορειβατικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.)

Θα ακολουθήσει κοινή εκδρομή στις 19 Ιανουαρίου 2020 για όλους τους συμμετέχοντες σε περιοχές του Γεωπάρκου καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη περιοχή, διαθέτουν το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και αποτελούν  καλές πρακτικές επιχειρηματικότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές : 28433 41202 /  6973211051 Περάκης Βαγγέλης  -  28430 23590 Ο.Α.Σ.

Για να υπάρχει καλύτερη  οργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής παρακαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να  δηλώσουν  τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 15-01-2020 


Πρόγραμμα

Ημέρα 1η : Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο για επαγγελματίες / Ιδιώτες

Α/α Ωρες(09:00 – 18:00) Περιεχόμενο Εισηγητής
1. 9:00-10:00 Τα δίκτυα των Παγκόσμιων ΓεωπάρκωνUNESCO

 • Εισαγωγή στα γεωπάρκα και τους Στόχους τους,
 • Δράσεις και υποχρεώσεις γεωπάρκων
 • Βιώσιμη ανάπτυξη και γεωπάρκα
 • Γεωλογικά χαρακτηριστικά γεωπάρκου
Δρ Χ. Φασουλάς,

Συντονιστής Ευρωπαϊκού Δικτύου ΓεωπάρκωνUNESCO, ΕΔΙΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

2. 10:00-11:00 Δράσεις και πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης στο γεωπάρκο

 • Υφιστάμενες υποδομές ενημέρωσης-φιλοξενίας επισκεπτών
 • Δράσεις στήριξης – προβολής τοπικής οικονομίας
 • Τοπικά Σχέδια Ποιότητας
 • Δράσεις προβολής
Β. Περάκης

Γεωπόνος ΤΕ, Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας

  11:00-11:30 Διάλειμμα για καφέ  
3 11:30-13:30 Το κεφάλαιο του φυσικού περιβάλλοντος

 • Χαρακτηριστικά Φυσικού Περιβάλλοντος γεωπάρκου
 • Χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα
 • Δυνατότητες και δράσεις εναλλακτικού φυσιολατρικού και τουρισμού αδρεναλίνης
 • Παραδείγματα
Σάββας Παραγκαμιάν, Msc

Βιο-σπηλαιολόγος, Msc Βιολόγος, Πιστοπ. Εκπαιδευτής Canyoning

  13:30-14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα  
4 14:00-16:00 Πρότυπες δράσεις ανάπτυξης οικοτουρισμού: «WildNature”, Αμάρι Γεώργιος Τσακαλάκης, Msc

Ιδιοκτήτης Επιχείρησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων «WildNature”, Συνοδός Φύσης

5 16:00-18:00 Πρότυπες δράσεις ανάπτυξης οικοτουρισμού στη Σητεία Στέλλα Αϊλαμάκη

Ιδιοκτήτρια Οικοτουριστικών καταλυμάτων “TERRA Minoika”

 

Ημέρα 2η : Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο για Συλλογικούς Φορείς

Α/α Ωρες(09:00 – 18:00) Περιεχόμενο Εισηγητής
1. 9:00-10:00 Τα δίκτυα των Παγκόσμιων ΓεωπάρκωνUNESCO

 • Εισαγωγή στα γεωπάρκα και τους Στόχους τους,
 • Δράσεις και υποχρεώσεις γεωπάρκων
 • Βιώσιμη ανάπτυξη και γεωπάρκα
 • Γεωλογικά χαρακτηριστικά γεωπάρκου
Δρ Χ. Φασουλάς,

Συντονιστής Ευρωπαϊκού Δικτύου ΓεωπάρκωνUNESCO, ΕΔΙΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

2. 10:00-11:00 Δράσεις και πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης στο γεωπάρκο

 • Υφιστάμενες υποδομές ενημέρωσης-φιλοξενίας επισκεπτών
 • Δράσεις στήριξης – προβολής τοπικής οικονομίας
 • Τοπικά Σχέδια Ποιότητας
 • Δράσεις προβολής
Β. Περάκης

Γεωπόνος ΤΕ, Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας

  11:00-11:30 Διάλειμμα για καφέ  
3 11:30-13:30 Το κεφάλαιο του φυσικού περιβάλλοντος

 • Χαρακτηριστικά Φυσικού Περιβάλλοντος γεωπάρκου
 • Χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα
 • Δυνατότητες και δράσεις εναλλακτικού φυσιολατρικού και τουρισμού αδρεναλίνης
 • Παραδείγματα
Σάββας Παραγκαμιάν, Msc

Βιο-σπηλαιολόγος, Msc Βιολόγος, Πιστοπ. Εκπαιδευτής Canyoning

  13:30-14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα  
4 14:00-16:00 Πρότυπες δράσεις ανάπτυξης οικοτουρισμού στη Σητεία Αϊλαμάκη Στέλλα

Ιδιοκτήτρια Οικοτουριστικών καταλυμάτων “TERRA Minoika”

5 16:00-17:00 Πρότυπες δράσεις νεανικής δραστηριότητας στον τομέα του αθλητισμού:PierraCreta Ζωή Νόβακ, Msc

Υπευθ. Σχεδιασμού PierraCreta, Ειδική στη αγροδιατροφή

6  17:00-18:00 Πρότυπες δράσεις νεανικής και κοινωφελούς δραστηριότητας στον τομέα του Πολιτισμού: ΚΟΙΝΣΕΠ «ΝΙΔΕΑ» Ε. Βρέντζου

Πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ «ΝΙΔΕΑ», Στέλεχος ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΕ ΟΤΑ

 

Ημέρα 3η: Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Εκδρομή-πρακτική άσκηση

Α/α Ωρες (08:00 – 16:00) Περιεχόμενο Εισηγητής
1. 8:00-10:00 Ενημέρωση και Δραστηριότητες ορνιθοπαρατήρησης Δρετάκης Μιχάλης, Msc

Ορνιθολόγος, ΕΤΕΠ Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

2. 10:00-12:00 Ενημέρωση και Δραστηριότητες σχετικές με τη χλωρίδα και βοτανικό τουρισμό Παραγκαμιάν Σ.,
3. 12:00-16:00 Επισκέψεις σε θέσεις ενδιαφέροντος και πρότυπων παραγωγικών δραστηριοτήτων Περάκης Β., Φασουλάς Χ., Αιλαμάκη Στ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ζητεί πολιτικό μηχανικό, πτυχιούχο ΑΕΙ, με τον οποίο θα συνάψει σύμβαση για την ανάθεση της εργασίας: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμανση μελετών συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας (7) επτά μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε  συναφή με το αντικείμενο έργα, καθώς και στη μελέτη, παρακολούθηση και εκτέλεση δημόσιων έργων.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε ανάλογο αντικείμενο και η γνώση ξένων γλωσσών θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και αποδεικτικά εμπειρίας) μέχρι και τη  Τρίτη 24 Δεκεμβρίου  2019, στα γραφεία του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ, οδός Επισκόπου Ζαχαρία και Ι. Καποδίστρια 8, στη Σητεία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ και στα τηλέφωνα: 28430-23590 και 28430-25887.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    

  

Ενημερωτικό Δελτίο για την διοργάνωση του Αγώνα «3ο Sitia Geopark Trail»

3o SITIA GEOPARK TRAIL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

Σελίδα 1 από 1212345...10...Last »