ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ζητεί πολιτικό μηχανικό, πτυχιούχο ΑΕΙ, με τον οποίο θα συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου.
Η σύμβαση θα είναι διάρκειας (12) δώδεκα μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση συναφών με το αντικείμενο συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, καθώς και στη μελέτη, παρακολούθηση και εκτέλεση δημόσιων έργων.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε ανάλογο αντικείμενο και η γνώση ξένων γλωσσών θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και τη Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, στα γραφεία του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ, οδός Επισκόπου Ζαχαρία και Ι. Καποδίστρια 8, στη Σητεία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ και στα τηλέφωνα: 28430-23590 και 28430-25887.

έγγραφο πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ9, δυναμικότητας 1200 θεατών στην περιοχή «Κολονέλος» του Δήμου Σητείας, από το πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης».

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ9, δυναμικότητας 1200 θεατών στην περιοχή «Κολονέλος» του Δήμου Σητείας, από το πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν οικονομική προσφορά έως τη Παρασκευή 2 Απριλίου 2021  και ώρα 15:00 στα γραφεία του,  στη διεύθυνση: Επισκόπου Ζαχαρία & Ιωάννη Καποδίστρια 8,  72300 Σητεία Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: Προετοιμασία φακέλων και υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», για τη χρηματοδότηση α) της μελέτης και κατασκευής Ειδικού Σχολείου στο Δήμο Σητείας και β) των μελετών αποκατάστασης και αναβάθμισης του Λαογραφικού Μουσείου στο Δήμο Σητείας.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: Προετοιμασία φακέλων και υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», για τη χρηματοδότηση α) της μελέτης και κατασκευής Ειδικού Σχολείου στο Δήμο Σητείας και β) των μελετών αποκατάστασης και αναβάθμισης του Λαογραφικού Μουσείου στο Δήμο Σητείας, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν οικονομική προσφορά έως τη Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021και ώρα 15:00 στα γραφεία του, στη διεύθυνση Επισκόπου Ζαχαρία & Ιωάννη Καποδίστρια 8,  72300 Σητεία Κρήτης.

Η πρόσκληση αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ..

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων του Δήμου Σητείας, (Επαγγελματικό Λύκειο Σητείας και πρώην ξενοδοχείο «Έλενα»), προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», για τη χρηματοδότηση της μελέτης του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, της Μελέτης Στατικής Επάρκειας και εφόσον απαιτηθεί της αποκατάστασης της στατικής τους επάρκειας».

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων του Δήμου Σητείας, (Επαγγελματικό Λύκειο Σητείας και πρώην ξενοδοχείο «Έλενα»), προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», για τη χρηματοδότηση της μελέτης του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, της Μελέτης Στατικής Επάρκειας και εφόσον απαιτηθεί της αποκατάστασης της στατικής τους επάρκειας», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν οικονομική προσφορά έως τη Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 στα γραφεία του, στη διεύθυνση Επισκόπου Ζαχαρία & Ιωάννη Καποδίστρια 8,  72300 Σητεία Κρήτης.

Η πρόσκληση αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης αναβάθμισης των εισόδων της πόλης της Σητείας, από το πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης»

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης αναβάθμισης των εισόδων της πόλης της Σητείας, από το πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν οικονομική προσφορά έως τη Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021  και ώρα 15:00 στα γραφεία του,  στη διεύθυνση: Επισκόπου Ζαχαρία & Ιωάννη Καποδίστρια 8,  72300 Σητεία Κρήτης.

Η πρόσκληση αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ΗΜΕΡΟ Β2Β WORK SHOP ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Το Γεωπάρκο της Σητείας, με την οικονομική υποστήριξη του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, συμμετείχε στο (more…)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση και ωρίμανση των μελετών, οι οποίες θα υποβληθούν στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο: “Δράσεις στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO-ΟΜΑΔΑ Α’», (more…)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

Οδός  Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, Σητεία 723 00 Κρήτη – Τηλ. 2843023590, 2843025887, 2843025967,  Fax: 2843025341

http: www.oas.gr   e-mail: info@oas.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ζητεί πολιτικό μηχανικό, πτυχιούχο ΑΕΙ, με τον οποίο θα συνάψει σύμβαση ορισμένου χρόνου για την ανάθεση της εργασίας: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση εγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ».

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας (8) οκτώ μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση συναφών με το αντικείμενο συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, καθώς και στη μελέτη, παρακολούθηση και εκτέλεση δημόσιων έργων.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε ανάλογο αντικείμενο και η γνώση ξένων γλωσσών θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και τη  Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, στα γραφεία του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ, οδός Επισκόπου Ζαχαρία και Ι. Καποδίστρια 8, στη Σητεία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ και στα τηλέφωνα: 28430-23590 και 28430-25887.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

«ΟΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ»

Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, 72300 Σητεία – Κρήτη

Αρ. Μ.Α.Ε.: 16593/71/Β/88/002

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 025214641000

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Της χρήσεως

 

Από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Γνώμη με επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό  της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματοςπου μνημονεύεται  στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2014 μέχρι 2019 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

 

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην

“Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

 

 

 

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό.

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 

 • Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους

 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 

 • Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

 

 • Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

 

 • Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 

 • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019.

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσειουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της.

 

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020

ΣΟΦΙΑ Μ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 2211

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου CroweGlobal

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2019

31/12/2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός

1.001.600,49

1.074.544,16

Λοιπός εξοπλισμός

42.933,89

49.817,16

Σύνολο

1.044.534,38

1.124.361,32

   
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

0,89

0,89

Σύνολο

0,89

0,89

   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

71.525,00

61.400,00

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

28.961,26

28.961,26

Λοιπά

308,14

308,14

Σύνολο

100.794,40

90.669,40

     
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

1.145.329,67

1.215.031,61

     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

162.883,61

208.893,82

Λοιπές απαιτήσεις

29.902,68

75.440,00

Προπληρωμένα έξοδα

60.484,89

59.729,93

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.417.832,41

1.337.624,69

Σύνολο

1.671.103,59

1.681.688,44

     
Σύνολο κυκλοφορούντων

1.671.103,59

1.681.688,44

   
Σύνολο Ενεργητικού

2.816.433,26

2.896.720,05

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31/12/2019

31/12/2018

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

261.126,00

261.126,00

Σύνολο

261.126,00

261.126,00

 
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

374,99

374,99

Σύνολο

374,99

374,99

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

34.088,69

31.451,12

Αφορολόγητα αποθεματικά

105.641,09

105.641,09

Αποτελέσματα εις νέο

879.585,07

787.021,95

Σύνολο

1.019.314,85

924.114,16

     
     
Σύνολο καθαρής θέσης

1.280.815,84

1.185.615,15

 
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

70.764,67

75.483,99

Σύνολο

70.764,67

75.483,99

     
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια

583.847,74

724.669,05

Κρατικές επιχορηγήσεις

533.051,94

533.051,94

Σύνολο

1.116.899,68

1.257.720,99

 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια

0,02

0,02

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

140.985,82

130.638,46

Εμπορικές υποχρεώσεις

93.910,66

147.130,82

Λοιποί φόροι και τέλη

8.786,69

29.696,79

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

8.581,59

8.597,99

Λοιπές υποχρεώσεις

16.115,08

16.883,80

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

40.088,32

0,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων

39.484,89

44.952,04

Σύνολο

347.953,07

377.899,92

     
Σύνολο Υποχρεώσεων

1.464.852,75

1.635.620,91

 
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

2.816.433,26

2.896.720,05

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

31/12/2019

31/12/2018

 

 

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

619.816,04

581.436,15

Κόστος πωλήσεων

-450.834,92

-433.942,41

Μικτό Αποτέλεσμα

168.981,12

147.493,74

 

 

 

Λοιπά συνήθη έσοδα

6.990,96

6.836,95

 

 

 

Έξοδα διοίκησης

-141.290,38

-140.057,80

Λοιπά έξοδα και ζημίες

0,00

-800,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

120.445,44

134.714,92

Λοιπά έσοδα και κέρδη

4.719,32

0,00

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

159.846,46

148.187,81

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

790,25

785,71

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-65.436,02

-74.675,76

Αποτέλεσμα προ φόρων

95.200,69

74.297,76

Φόροι εισοδήματος

0,00

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

95.200,69

74.297,76

 

 

 

Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2019
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

 

 

 • 1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.   «ΟΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ»

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 – 31.12.2019

δ) Διεύθυνση της έδρας:  Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, 72300 Σητεία – Κρήτη

ε) Αρ. Μ.Α.Ε.: 16593/71/Β/88/002

Γ.Ε.ΜΗ.: 025214641000

στ)Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ζ )Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι)Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

 • 2.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

 • 3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και δεν έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου.

 • 4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2013 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2019, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2014 μέχρι 2019 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 • Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 261.126,00 €

2. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 1.280.815,84 €

3. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, (ΑΡ. ΓΕΜΗ: 25214641000), σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την  10η  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα   Πέμπτη και ώρα  12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, (Πατρ. Βαρθολομαίου 9, Σητεία),  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Απολογισμός δράσης 2019 και κατευθυντήριες γραμμές δράσης 2020.

 

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2019  μέχρι 31.12.2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της 31ης εταιρικής χρήσης (1.1.2019 – 31.12.2019).

 

4. . Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2020.

 

5. Εγκριση της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2019 και καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ για το έτος 2020.

 

6. Έγκριση της από 9/3/2020 ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

 

Σε  περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τη Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020,  στον ίδιο τόπο  και την ίδια ώρα.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας (Επ. Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές τους και τα έγγραφα νόμιμης εξουσιοδότησης των εκπροσώπων τους. 

 

Σητεία, 10/8/2020

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Σελίδα 1 από 1312345...10...Last »