1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης για ένταξη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται προς τους άνεργους της περιοχής της Σητείας εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ότι προκηρύχθηκε το νέο Voucher τουρισμού για ηλικίες 18-29 ετών δηλ γεννηθέντες τα έτη 1987-1998. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ αλλά και σε αποφοίτους υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/03/2016 έως 10/04/2016

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν: (more…)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Το έτος 2010 έχει οριστεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. (more…)

Πρόγραμμα δια βίου μάθηση – Leonardo da Vinchi

Άνοιξε ο νέος κύκλος υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δια βίου μάθηση Leonardo da Vinci 2007-2013, (more…)

Προδημοσίευση προγράμματος “Στηρίζω 2009″

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), δημοσιεύτηκε το σχέδιο οδηγού του προγράμματος «Στηρίζω 2009» για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ. Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση και χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών. (more…)

Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος

Δημοσιεύτηκε η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος” 2007-2013. (more…)

Προδημοσίευση προγράμματος “Συγχρονη Επιχειρηση”

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), δημοσιεύθηκε το σχέδιο οδηγού του προγράμματος «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009» για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ. (more…)

Ενίσχυση Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών

Η ενίσχυση  αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων-συμβούλων. (more…)

Προσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα “Υποδομές Εκπαίδευσης”

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Κρήτης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Κρήτη» και συγκεκριμένα στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 75: «Υποδομές Εκπαίδευσης». (more…)

Παράταση προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Παράταση προκήρυξης Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, (more…)

Σελίδα 1 από 3123