1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης για ένταξη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Δημοσιεύτηκε η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1. “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων”.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, καλεί  Τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 που είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις και επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)».

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

Περιγραφή Προγράμματος:

Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 132480/386/10−03−2011 σχετικά με (more…)

Αξονας 1 Μέτρο 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”-2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014

Περιγραφή Προγράμματος:

Στόχος του Μέτρου 112 είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων (more…)

Μέτρο 311 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους (more…)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσίευσε την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων

(more…)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ”

Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Στη δράση μπορούν να ενταχθούν: (more…)

ΜΕΤΡΟ 123Α : “ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

Με το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενισχύονται έργα (more…)