ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Περιγραφή προγράμματος: Δημοσιεύτηκε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ’οίκων φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης». (more…)

Πρόσκληση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Νέα γενιά σε δράση”

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση 2007 – 2013». (more…)

Πρόσκληση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Πολιτισμός 2007-2013″

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, το Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007 – 2013». (more…)

Πρόσκληση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους πολίτες”

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, το Πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες 2007 – 2013», το οποίο παρέχει την ευκαιρία ανάπτυξης δικτυώσεων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (more…)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα “Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών”

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών” που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. (more…)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Έλεγχος διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης αστικών κέντρων

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καλεί τις Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, ΟΤΑ Α και Β βαθμού, ΔΕΥΑ και Εταιρείες – Οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης στον τομέα της ύδρευσης να υποβάλουν προτάσεις στον Άξονα 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» (more…)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα “Υποδομές Υγείας”

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους ΟΤΑ και άλλους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Κρήτη» και συγκεκριμένα στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 76 : «Υποδομές Υγείας» (more…)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α και Β

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α’ και Β’, δυνητικών δικαιούχων που θα υλοποιήσουν έργα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. (more…)

Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (more…)

Σελίδα 2 από 212