ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης», με διακριτικό τίτλο: «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ανακοινώνει (more…)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ”

Περιγραφή προγράμματος: Εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» και η διάθεση πίστωσης για το έτος 2012.

Σκοπός του προγράμματος είναι (more…)

JESSICA

Περιγραφή προγράμματος: To Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, (more…)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή προγράμματος: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (more…)

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Περιγραφή προγράμματος: Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) καλούν τους Καλλικρατικούς Δήμους της επικράτειας (more…)

«Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)»

Στο πλαίσιο του Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του ΕΠ
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 θα χρηματοδοτηθούν Ολοκληρωμένα Σχεδία Ανάπτυξης των Περιοχών της Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), που σκοπό έχουν (more…)

ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δικαιούχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού για την υποβολή προτάσεων πράξεων (more…)

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμματων κοινοφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Περιγραφή προγράμματος: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» και ειδικότερα για το πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο ρόλος των ΟΤΑ είναι καθοριστικός, δεδομένου ότι εμπλέκονται στο πρόγραμμα ως οι Συμπράττοντες Φορείς, στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα (τομείς κοινωνικής προστασίας, υγείας, ισότητας, περιβάλλοντος, νεολαίας, πολιτισμού κ.λπ.), σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογραφεί με του δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος. Το πρόγραμμα στοχεύει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω των οποίων ενισχύεται η δράση των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα παρέχονται υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα στις περιοχές παρέμβασης. 
Περίοδος ισχύος: έως 24/06/2011
Κατηγορία φορέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φάση προγράμματος: Τρέχοντα Προγράμματα

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΔΠΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσω των αρμοδίων διευθύνσεων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (more…)

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”

Περιγραφή προγράμματος: Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης) για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και συγκεκριμένα στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 25: «Υποδομές Εκπαίδευσης». (more…)

Σελίδα 1 από 212