Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών.

Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για περισσότερες πληροφορίες: (more…)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή προγράμματος: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (more…)

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Περιγραφή προγράμματος: Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) καλούν τους Καλλικρατικούς Δήμους της επικράτειας (more…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA

Περιγραφή προγράμματος: To Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, (more…)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ”

Περιγραφή προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Στη δράση μπορούν να ενταχθούν: (more…)

«Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)»

Στο πλαίσιο του Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του ΕΠ
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 θα χρηματοδοτηθούν Ολοκληρωμένα Σχεδία Ανάπτυξης των Περιοχών της Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), που σκοπό έχουν (more…)

ΜΕΤΡΟ 123Α : “ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

Με το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενισχύονται έργα (more…)

“ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, (more…)

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην δημιουργία, (more…)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προϋπάρχοντα Δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα αρωγού, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις (more…)

Σελίδα 4 από 8« First...23456...Last »